Componenten maandsalaris bij de transitievergoeding

De basis: 1/3 maandsalaris per dienstjaar

De transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per dienstjaar.

Bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst van 6 jaar: 6 * 1/3 = 2 maandsalarissen. 

Het maximum van de transitievergoeding (in 2020) is € 83.000,=  of een jaarsalaris wanneer dat hoger is dan het maximum. 

Onderdelen maandsalaris

Uurloon * arbeidsduur

Onder het maandsalaris valt het bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Dit is dus het maandelijks overeengekomen brutosalaris.

Als er geen arbeidsduur is overeengekomen, zoals bij een nulurencontract, dan geldt het bruto uurloon vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand in de afgelopen twaalf maanden voor het einde van de arbeidsovereenkomst.

Vakantietoeslag

1/12 van de vakantietoeslag over de toekomstige twaalf maanden waar de werknemer recht op zou hebben bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst moet worden opgeteld bij het maandsalaris.

Provisie

Het gaat om provisie wanneer het salaris deels of volledig afhankelijk is van de uitkomst van het werk (het functioneren van de werknemer). Denk aan de omzet van een X-aantal verkopen waarover de werknemer een percentage ontvangt.

Voor de berekening moet worden uitgegaan van 1/12 deel van de totale provisie over de twaalf maanden voorafgaand aan het einde van het dienstverband.

Overeengekomen vaste salariscomponenten

Dit zijn vergoedingen waarvan de hoogte vaststaat en die niet afhankelijk zijn van het functioneren van de werknemer of de resultaten van het bedrijf. 

Vergoedingen die hieronder vallen zijn:

  • een vaste eindejaarsuitkering;
  • overwerkvergoedingen; en
  • ploegentoeslagen. 

Voor de vaste eindejaarsuitkering geldt dat 1/12 deel van de eindejaarsuitkering over de toekomstige twaalf maanden moet worden meegenomen, waar de werknemer recht op zou hebben bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst. 

Voor de andere twee vergoedingen geldt dat 1/12 deel daarvan over de twaalf maanden voorafgaand aan het einde dienstverband behoort tot het maandsalaris.

Overeengekomen variabele looncomponenten

Deze vergoedingen zijn afhankelijk van het functioneren van de werknemer en de resultaten van het bedrijf.

Vergoedingen die hieronder vallen zijn:

  • bonussen; 
  • winstuitkeringen; en
  • variabele eindejaarsuitkeringen.

Voor de berekening van het maandsalaris voor de transitievergoeding moet worden gekeken naar de hoogte van de variabele looncomponenten in de afgelopen drie kalenderjaren voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst. Hiervan moet 1/36 deel worden opgeteld bij het maandsalaris.

Dus als de transitievergoeding moet worden betaald in 2020, moet worden meegenomen 1/36 deel van de vergoedingen over 2017, 2018 en 2019.

Klik hier voor de rekentool van de transitievergoeding.