PRIVACY STATEMENT

Privacy statement Hulp Bij Reorganiseren

 1. In dit document staat welke persoonsgegevens Hulp Bij Reorganiseren verwerkt en op welke wijze.
 1. Deze privacyverklaring is van toepassing op (potentiële) opdrachtgevers, wederpartijen, relaties, leveranciers, bezoekers van de website van Hulp Bij Reorganiseren, sollicitanten en alle andere personen die contact opnemen met Hulp Bij Reorganiseren of van wie Hulp Bij Reorganiseren persoonsgegevens verwerkt.
 1. Hulp Bij Reorganiseren verwerkt persoonsgegevens die zijn verstrekt en persoonsgegevens die Hulp Bij Reorganiseren heeft ontleend aan externe bronnen.

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een gesloten overeenkomst;
 • het voeren van de administratie en andere activiteiten van intern beheer;
 • om in contact te kunnen treden en te reageren op gestelde vragen;
 • om te informeren over nieuwe producten, diensten en aanbiedingen van Hulp Bij Reorganiseren;
 • de afhandeling van een aanvraag tot informatie;
 • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven (die per e-mail worden verzonden);
 • voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Hulp Bij Reorganiseren;
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 • het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.
 1. Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Hulp Bij Reorganiseren gebruik van diensten van partijen zoals externe ICT-dienstverleners. Hulp Bij Reorganiseren sluit indien nodig met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst.
 1. Hulp Bij Reorganiseren draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en ongewenste openbaarmaking van persoonsgegevens tegen te gaan.
 1. Hulp Bij Reorganiseren deelt persoonsgegevens alleen met derden voor zover dit nodig is voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hulp Bij Reorganiseren schakelt in sommige gevallen externe deskundigen in en verstrekt in dat kader mogelijk persoonsgegevens aan derden.
 2. Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals een archiveringsplicht van minimaal 5 jaar.
 1. Een betrokkene heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft een betrokkene het recht een eventueel gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van diens persoonsgegevens. Ook kan een betrokkene Hulp Bij Reorganiseren vragen om diens persoonsgegevens aan de betrokkene zelf of een ander over te dragen.
 1. Hulp Bij Reorganiseren neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op de persoonsgegevens van de verzoeker en zal zich op voorhand ervan verzekeren dat een verzoek van de betrokkene zelf afkomstig is. Indien een betrokkene vindt dat Hulp Bij Reorganiseren niet op correcte wijze met diens persoonsgegevens omgaat, dan kan contact worden opgenomen via info@hulpbijreorganiseren.nl. Mocht Hulp Bij Reorganiseren de klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan kan de betrokkene zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
 1. Indien het voor het uitvoeren van de dienstverlening nodig is persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de EER (Europese Economische Ruimte), zal Hulp Bij Reorganiseren dit alleen doen wanneer in het desbetreffende land een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens. Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een organisatie binnen de EER, dan stellen wij als voorwaarde dat de betreffende organisatie voldoet aan de eisen van de AVG.
 1. Op de website van Hulp Bij Reorganiseren zijn buttons en/of links opgenomen naar social media of websites van derden, zoals Linkedin of YouTube. Hulp Bij Reorganiseren houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is voor eigen risico.
 1. Hulp Bij Reorganiseren houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) (hulpbijreorgsaniseren.nl) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens worden niet door Hulp Bij Reorganiseren verkocht aan derden.
 1. De website van Hulp Bij Reorganiseren maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Hulp Bij Reorganiseren wordt toestemming gegeven voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor omschreven. Hulp Bij Reorganiseren heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.
 1. Hulp Bij Reorganiseren heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen worden op de website hulpbijreorganiseren.nl gepubliceerd.
 1. De verwerkingsverantwoordelijke is Hulp Bij Reorganiseren. Bij vragen over deze Privacy Statement of ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@hulpbijreorganiseren.nl.

Amsterdam, juli 2020.