STAPPENPLAN OP BASIS VAN DE WET MELDING COLLECTIEF ONTSLAG

In het geval van een collectief ontslag gelden aanvullende regels. Er is sprake van collectief ontslag als 20 of meer werknemers binnen drie maanden (en binnen 1 werkgebied) ontslagen worden. Het maakt niet uit of het ontslag via de rechter, het UWV of met wederzijds goedvinden (via een vaststellingsovereenkomst) is geregeld. Voor een nadere toelichting lees ons blog over collectief ontslag. Hieronder staan de belangrijkste stappen voor een collectief ontslag op een rij.

Stap 1: Schriftelijke melding ter raadpleging -> Vakbonden + UWV

 1. Daadwerkelijke overleg (geen overeenstemming vereist).
 2. Tenminste 2 weken vóór het overleg een uitnodiging sturen.

Stap 2: Melding motiveren en documenteren (art. 3 en 4 WMCO)

 1. Overwegingen voor ontslag.
 2. Aantal arbeidsovereenkomsten + verdeling naar functie, leeftijd, geslacht.
 3. Aantal werknemers in dienst.
 4. Tijdstip einde arbeidsovereenkomsten.
 5. Selectiecriteria.
 6. Wijze berekening afvloeiingsregeling (transitievergoeding).
 7. Wijze einde arbeidsovereenkomsten.

Stap 3: Aanvullende eisen melding UWV:

 1. Formulier collectief ontslag gebruiken.
 2. Afschrift melding aan vakbonden sturen.
 3. Aantal arbeidsplaatsen dat zal vervallen.
 4. OR in de onderneming?
 5. Voornemen houdt verband met 25 lid 1 WOR? Zo ja:
  1. Tijdstip waarop OR geraadpleegd (zal worden); dan wel
  2. in kennis is gesteld; en
  3. geraadpleegd over uitvoering besluit

Stap 4: Checken of de melding is ontvangen door UWV, vakbonden en OR.

 1. Zodra melding compleet is ontvang je van UWV een bevestiging.
 2. UWV neemt ontslagaanvragen dan in behandeling.

Stap 5: Maand wachttijd (vanaf moment melding)

 1. Tenzij verklaring vakbond dat ze ermee instemmen.
 2. Na die maand kan worden overgegaan tot ontslag.

Stap 6: Vereisten o.g.v. CAO ?

 1. Check altijd of er een CAO van toepassing is en of daarin voorwaarden staan.