Uitwisselbare versus passende functie

Uitwisselbare functie

De term uitwisselbare functie wordt onder andere gebruikt bij het afspiegelingsbeginsel. Bij het afspiegelingsbeginsel worden namelijk alle werknemers per categorie uitwisselbare functie samengenomen om te bepalen wie van die werknemers als eerste in aanmerking komt voor ontslag.

Een functie is uitwisselbaar als de functies vergelijkbaar zijn wat betreft de (i) inhoud van de functie, de (ii) voor de functie vereiste kennis, vaardigheden en competenties en de (iii) tijdelijke of structurele aard van de functies. Bovendien moeten het (iv) niveau van de functie en de (v) bijbehorende beloning gelijkwaardig zijn. Deze factoren dienen in onderlinge samenhang te worden beoordeeld.

Bij het vaststellen van uitwisselbare functies wordt dus niet gekeken naar de persoonlijke eigenschappen van een werknemer en diens kennis en ervaring. Het gaat bij uitwisselbare functies om een objectieve vergelijking van functieprofielen.

Voor een uitgebreidere toelichting over de uitwisselbare functie verwijzen wij graag naar de Uitvoeringsregels van het UWV (vanaf paragraaf 2.11, p. 63).

Passende functie

Wanneer komt vast te staan welke werknemers boventallig zullen worden, moet worden gekeken of deze werknemers herplaatst kunnen worden. De arbeidsovereenkomst met een boventallige werknemer kan namelijk alleen worden opgezegd wanneer herplaatsing in een andere passende functie binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

De criteria voor (het herplaatsen in) een passende functie zijn anders dan de criteria voor het bepalen van uitwisselbare functies.

Bij een passende functie wordt wél gekeken naar subjectieve persoonlijke mogelijkheden van de betreffende werknemer. Een passende functie is een functie die aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van een werknemer of waarvoor de werknemer met behulp van scholing binnen een redelijke termijn geschikt zal kunnen zijn. Een redelijke termijn is doorgaans de opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen voor de werknemer.

Voor een uitgebreidere toelichting over de passende functie verwijzen wij graag naar de Uitvoeringsregels van het UWV (vanaf paragraaf 2.11, p. 64 onderaan).